TYDZIEŃ IX

KOŚCIÓŁ ŻYJE DZIĘKI EUCHARYSTII

  • Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego.

  • Eucharystia przewyższa wszystkie inne nabożeństwa i modlitwy wstawiennicze.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
1324 Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha".
1325 "Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu".
1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary(...)
1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.
  
DZIEŃ I – EUCHARYSTIA
Łk 22,19-20; 1 Kor 11, 24-25 ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu. (KKK) Grecki wyraz, eucharistesas – „dzięki uczyniwszy” oznacza modlitwę Jezusa, zakorzenioną w żydowskiej modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, która wychwala dzieła Boże. Nasz udział w Eucharystii jest wyrazem wdzięczności wobec Boga, postawą dzieci, które dziękują Ojcu – za wszystkie Jego dobrodziejstwa, za wszystko, czego On dokonał przez stworzenie, odkupienie i uświęcenie.(KKK)Z jaką postawą uczestniczysz w Eucharystii – z chrześcijańskiego obowiązku - jako posłuszny sługa, czy z radosną wdzięcznością umiłowanego dziecka?
DZIEŃ II - OFIARA ŚWIĘTA
Hbr 10,4-10; Mt 26, 26-28 ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła. (KKK) Ofiara Jezusa zastępuje wszystkie ofiary Starego Przymierza. Nasz Pan tylko raz ofiarował siebie Bogu Ojcu na ołtarzu krzyża. Ofiara na krzyżu i ofiara Eucharystii są tą samą ofiarą, tylko sposób ofiarowania jest inny. Jako Kościół - Ciało Chrystusa, uczestniczymy w ofierze naszej Głowy. W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się Etakże naszą ofiarą. Nasze życie, cierpienia, modlitwy i praca nabierają w ten sposób nowej wartości. Czy każda Eucharystia jest okazją do ofiarowania Bogu Twojego życia?
DZIEŃ III – WIECZERZA PAŃSKA
Wj 12, 1-11; Wj 24, 3-11; Pwt 12, 26-27; Łk 22, 15-16 ponieważ chodzi o Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył
ze swymi uczniami w przeddzień męki, i zapowiedź uczty godów Baranka w niebieskim Jeruzalem. (KKK)
Wspólne jedzenie dla Izraelitów oznaczało przyjęcie gościa do wspólnoty domowej, powodowało zawiązanie i podtrzymanie więzów przyjaźni. Spożywanie części ofiary składanej Bogu było dla Izraelitów czymś normalnym. Pod Synajem naród żydowski uczestniczy w uroczystym spożyciu posiłku z Bogiem, przez co przypieczętowuje Przymierze ze swoim Bogiem. W Nowym Testamencie Bóg zawiera z nami Przymierze przypieczętowane przez Jezusa, który sam staje się Barankiem bez skazy, którego Ciało i Krew spożywamy. Czy zdarza ci się przyjść na Ucztę Baranka i wyjść z niej głodnym? Czy bywa tak, że jesteś wprawdzie na Wieczerzy Pańskiej, ale nie karmisz się Ciałem Jezusa?
DZIEŃ IV - ŁAMANIE CHLEBA
Łk 24, 35; Dz 2, 42; Dz 20, 7; ponieważ ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został wykorzystany przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu (KKK)
Po geście łamanego chleba Zmartwychwstały Pan został rozpoznany przez uczniów. Pierwsi chrześcijanie w ten sposób nazwali Eucharystię.Jezus łamał chleb, by starczyło go dla wszystkich. Ciało Jezusa na krzyżu też zostało „połamane” cierpieniem. My wszyscy, przez przyjmowanie cząstki z jednego Chleba, którym jest Chrystus, tworzymy jedno ciało – Kościół. Czy Eucharystia jest dla Ciebie najważniejszym miejscem objawienia się Jezusa Zmartwychwstałego?
DZIEŃ V – KOMUNIA
1 Kor 10, 16-17; J 6, 56-57; ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno ciało. (KKK)
Komunia – gr. Koinonia, łac. Communio - wspólnota, zjednoczenie, udział w...; spożywając Ciało Jezusa nabywamy udział w Ciele Chrystusa. Ciało dla Hebrajczyków oznacza całą istotę ludzką, zarówno sferę fizyczną jak i duszę. Bycie z kimś jednym ciałem oznacza bardzo ścisły związek. Bycie w komunii z Jezusem oznacza przyobleczenie się w Jego naturę. Komunia z Jezusem przyczynia się także do naszej jedności z innymi członkami Jego Ciała. 
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że każda przyjęta przez Ciebie Komunia powinna cię bardziej zjednoczyć Jezusem?
DZIEŃ VI –ŚWIĘTA I BOSKA LITURGIA
1 Kor 11, 20-29 ponieważ celebrowanie tego sakramentu zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła i jest
jej najgłębszym wyrazem. (KKK)
 Liturgia jest to publiczny i ustalony prawnie kult Kościoła. Ma na celu uobecnić historię zbawienia, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa ... każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa - Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu - Z Konstytucji o liturgii świętej "Sacrosanctum Concilium" Boska Liturgia jest przedsmakiem liturgii niebiańskiej, odprawianej w mieście świętym Jeruzalem. W liturgii ziemskiej już teraz wraz z Maryją, aniołami i świętymi wyśpiewujemy Panu hymn chwały. Czy masz poczucie, że każda Liturgia Eucharystyczna przenosi Cię duchowo do Nieba? Czy nie zdarza Ci się czasem, tak jak Koryntianom, znieważać Świętą Liturgię, poprzez sprowadzanie jej do zwykłej ludzkiej ceremonii, poprzez lekceważenie misterium, które się na niej dokonuje?
DZIEŃ VII – MSZA ŚWIĘTA
J 15, 16; J 20, 21 ponieważ liturgia, w której dokonuje się misterium zbawienia, kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu. (KKK)
Ten, który posyła kogoś do reprezentowania, wyposaża go jak najlepiej do pełnienia misji. Jezus daje nam w Eucharystii swoje Ciało, abyśmy mieli moc do pełnienia Jego woli. Idźcie – jesteście posłani. Nie zatrzymujcie się w drodze, niesiecie w sercu Jezusa, do którego macie się upodabniać. Macie stać się światłem, którego nie wolno ukryć pod korcem. Macie być solą dla waszych bliskich.

 

Św. Kleofasa
Bł. Władysława z Gielniowa

Aurelii, Włodzimierza
Poland 94.5% Poland
United States 3.2% USA
United Kingdom 0.5% United Kingdom
Germany 0.3% Germany
Russian Federation 0.2% Russian Federation
Switzerland 0.2% Switzerland
Canada 0.2% Canada
Norway 0.2% Norway
Brazil 0.1% Brazil

Razem:

89

Krajów
249426
Dzisiaj: 30